Tutaj jesteś: Aktualności » Wydanie przewodnika » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Wydanie przewodnika


 

                

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO POPRZEZ PUBLIKACJĘ
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

na wydanie przewodnika po obszarze

Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”

 

 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie pkt.10 ust.3 ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Uzasadnienie:

Uczestnicy postępowania wskazali na brak doprecyzowania istotnych elementów w opisie przedmiotu  zamówienia, co może doprowadzić do złożenia ofert nieporównywalnych. Zamawiający przed wszczęciem kolejnego postępowania winien uzyskać dodatkowe wiadomości specjalne w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia i uzyskania porównywalnych ofert.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

wydanie przewodnika po obszarze

Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

1. Zamawiający.

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

ul. Mickiewicza 1/200, 56-200 Góra

tel. 0 65 544 36 40, fax. 065 543 26 58

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  tel. 65/544 36 40 lub 536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wydanie przewodnika po obszarze LGD Ujście Baryczy:

format A5 lub zbliżony, oprawa spirala po długim boku, stron 80 + okładka, język polski

okładka: kreda półmat 300g, lakier UV

środek: kreda mat 150g, druk dwustronny w pełnym kolorze

wewnątrz mapy (mapa samochodowa z naniesionymi szlakami i punktami charakterystycznymi regionu)

nakład 2000 sztuk

opracowanie graficzne, kartograficzne + prawa autorskie do tego wydania po stronie zleceniobiorcy

teksty i zdjęcia po stronie zleceniodawcy

korekty, wydruki próbne i dostawa do zleceniodawcy po stronie zleceniobiorcy

3. Termin realizacji zamówienia.

do 10.06.2014r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1)       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

5. Sposób obliczenia ceny.

1.       W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.       Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie.

6. Kryteria oceny ofert.

-          cena – 100 %,

 Sposób oceny:

najniższa cena zaproponowana w ofertach

x 100 %

x 100 pkt.

cena badanej oferty

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 100.

7. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1)       wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2)       oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze,
ul. Mickiewicza 1/200) w terminie do dnia 10 kwietnia 2014 roku do godz. 15.00.

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”

Oferta w postępowaniu na wydanie przewodnika po obszarze LGD Ujście Baryczy

ul. Mickiewicza 1/200   56-200 Góra

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 9.00  w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 200.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia.

9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej ważnej oferty,

2)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

3)       postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

11. Umowa.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

 Góra, dnia 01 kwietnia 2014 roku

 Załączniki :

1)       wzór formularza oferty,

2)       wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

3)       wzór umowy.

 

 

Załącznik nr 3 - projekt umowy.doc
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
Załącznik nr 1 - oferta.doc