Tutaj jesteś: Aktualności » Zmiana statutu i plany na rok 2011 LGD ,,Ujście Baryczy'' » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Zmiana statutu i plany na rok 2011 LGD ,,Ujście Baryczy''

Na drugim w br. walnym zebraniu zgromadzili się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy”, której Gmina Góra jest członkiem. Zebranie odbyło się w dniu 14 grudnia. Głównym punktem obrad była zmiana statutu stowarzyszenia. Przyjęte zmiany dotyczyły między innymi uregulowania kwestii wygaśnięcia mandatu członków władz stowarzyszenia, gdyż dotychczas obowiązujący statut milczał na ten temat. Doprecyzowano także sprawę udzielania Zarządowi absolutorium; przede wszystkim zdefiniowano czym jest  absolutorium, za jaki okres i w jakim terminie powinno zostać udzielone oraz sprecyzowano, że absolutorium udzielane jest bezwzględną  większością głosów.  Ponadto, w związku z zapowiedzianą Prezesa Zarządu Tadeusza Otto rezygnacji z pełnionej funkcji ze względu na liczne obowiązki zawodowe, które nie pozwalają mu na dalsze kierowanie stowarzyszeniem, wprowadzono regulację dotyczącą możliwości zatrudnienia Prezesa Zarządu. Zarząd LGD proponuje zatrudnienie prezesa w wymiarze 2/5 etatu. Wybór nowego prezesa zapowiadany jest na pierwszym walnym zebraniu członków LGD w roku 2011. Zmiany statutu dotyczyły także rozszerzenia kompetencji Komisji Rewizyjnej o zadania, które wynikają z Lokalnej Strategii Rozwoju, a dotyczące oceny funkcjonowania stowarzyszenia oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto zdjęto ze Skarbnika obowiązek dokonywania kontrasygnaty w przypadku zaciągania zobowiązań finansowych przez LGD, jako zapis zbyt restrykcyjny i utrudniający prowadzenie bieżącej działalności LGD, pozostawiając jednocześnie Skarbnikowi kompetencje w zakresie bieżącego nadzoru na finansami stowarzyszenia.

Walne zebranie członków było też okazją do zaprezentowania planu rzeczowo-finansowego LGD „Ujście Baryczy” na rok 2011. Przyjęty przez Zarząd plan jest bardzo ambitny i zakłada między innymi organizację konferencji przyrodniczej, szkoleń aktywizacyjnych w okresie poprzedzającym składanie wniosków do LGD o dofinansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów wiejskich, organizację rajdu rowerowego, konkursu fotograficznego, szkolenia dla lokalnych liderów, promocję LGD na dożynkach i festynach, a także waloryzację ornitologiczną w celu ustalenia miejsc rozmieszczenia platform do obserwacji ptaków wędrownych.