Tutaj jesteś: PROW 2014 – 2020 » Nabory » 4-2018 » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

4-2018

                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2018 z dn. 20.04.2018r.

 

WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
działające na terenie gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termin składania wniosków:
od 14 maja 2018 do 28 maja 2018r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 28 maja 2018r. do godziny 12.00.

 

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” – 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-13, I piętro, pokój 11.

 

Forma wsparcia – refundacja

 

Intensywność pomocy        – nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych (wkład własny stanowi publiczne środki krajowe)

– 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

 

Limit środków w ramach naboru – 477 000 zł

 

 

Zakres tematyczny naboru:
Wzmocnienie kapitału społecznego  poprzez tworzenie centrów aktywności społecznej na wsi

(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.).

 

 

Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki z LSR:

Cel ogólny 3: Wzmocnienie kapitału społecznego i aktywizacja mieszkańców

Cel szczegółowy 3.2: Wsparcie aktywności społecznej i mieszkańców Ujścia Baryczy

Przedsięwzięcie: 3.2.3: Centra aktywności społecznej na wsiach

Planowane wskaźniki do osiągnięcia:

 • Liczba centrów aktywności społecznej objętych dofinansowaniem – 1 szt.

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania zawarte §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późn. zmianami).

 

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.

2. Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późniejszymi zmianami).

3. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z LSR.

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR dla Ujścia Baryczy przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę 50 punktów – (max 90 pkt)  w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Wymagane dokumenty:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

 • Formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”


Lokalne kryteria wyboru:

 

Lp.

Kryterium

Punktacja

Opis kryterium

1.

Wnioskodawca  zrealizował dotychczas co najmniej jedną operację w zakresie infrastruktury publicznej dofinansowaną ze środków publicznych

Tak – 10 pkt.

Nie  – 0 pkt.

Premiuje wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji operacji, co rokuje  prawidłowe prowadzenie i rozliczenie operacji.

Badane na podstawie oświadczenia/informacji podmiotu ubiegającego się o pomoc

2.

Wnioskodawca zobowiązuje się w okresie trwałości projektu do rozpropagowania informacji o źródle finansowania operacji, w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi itp.)

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy w sposób jasny będą informować społeczeństwo o  źródłach finansowania operacji

Badane na podstawie oświadczenia/deklaracji podmiotu ubiegającego się o pomoc

3.

Operacja wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, co ma odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (koszt bezpośrednio związany z wprowadzeniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu został uwzględniony w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji)

Tak, udział procentowy kosztu w kosztach całości inwestycji: przekracza 10% – 10 pkt.
mieści się w przedziale 5% – 10% –  5 pkt.
mieści się  w przedziale 2% – 5% – 2 pkt.
poniżej 2% –  0 pkt.

 Nie – 0 pkt.

Kryterium preferuje operacje wprowadzające rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, zgodnie z katalogiem wyznaczonym przez LGD w treści LSR (w procedurach wyboru operacji). Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru". Premiuje się operacje o wyższych nakładach na rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

4.

Operacja wprowadza  rozwiązania innowacyjne zgodnie z definicją LGD

 

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt

Wprowadza elementy innowacyjne zgodnie z definicją LGD. Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru".

5.

Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 6 m-cy przed złożeniem wniosku i uczestniczy aktywnie w życiu stowarzyszenia w szczególności poprzez udział w walnych zebraniach członków, w wydarzeniach realizowanych przez LGD (szkolenia, kursy, warsztaty, wydarzenia edukacyjno – promocyjne), potwierdzone co najmniej 2 podpisami na liście obecności z ww. zadań

Jest członkiem
i uczestniczy –   10 pkt.

Nie jest członkiem
i uczestniczy – 5 pkt.

Jest członkiem i nie uczestniczy – 3 pkt.

Nie jest członkiem i nie uczestniczy – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców będących aktywnymi członkami LGD zaangażowanymi w działalność stowarzyszenia

Oceniane na podstawie list obecności oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku pn. "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru".

6.

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez LGD nt. zasad, trybu przyznawania i rozliczania pomocy w ramach działania, z którego ubiega się o środki i/lub korzystał z bezpłatnego bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD polegającego na pracy z wnioskiem (konsultacja pełnej dokumentacji planowanej do złożenia w ramach naboru – wniosku wraz z załącznikami).

Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu i co najmniej raz korzystał z doradztwa – 10 pkt.

Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu lub co najmniej raz korzystał z doradztwa – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez LGD przed naborem wniosków oraz korzystających z  bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Oceniane na podstawie list obecności na szkoleniach i rejestru doradztwa oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku pn. „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”.

7.

Operacja angażuje:

1.         2 i więcej partnerów

2.         1 partnera

3.     Nie angażuje partnerów

Udział parterów został jasno określony (umowa partnerska), to znaczy w treści umowy określono konkretne zadania jakie wykonywać będzie dany partner Wnioskodawcy.

1.     20 pkt.

2.     10 pkt.

3.     0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców angażujących partnerów społecznych, posiadających umowy na współpracę partnerską w zakresie operacji, określającą zadania partnerów, proporcjonalnie do ich ilości

(konieczne jest załączenie umowy partnerskiej)

8.

Operacja będzie realizowana w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 000 mieszkańców.

Kryterium badane na podstawie zaświadczenia z ewidencji ludności.

 

Tryb składania wniosków:

 

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 28.05.2018 do godz. 12.00.

2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.

3. Należy przygotować sobie kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.

4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanej w Regulaminie Pracy Rady cytat: „Rozdział VII § 31. Pkt. 6a. W przypadku uzyskania przez  dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku do LGD.”

5. Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony elektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we właściwych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie bez tzw. „koszulek”.

6. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub podmiot, który wydał dokument lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii załączników przez pracownika LGD, należy do wniosku załączyć odpowiednie kopie
i bezwzględnie okazać do wglądu pracownikowi LGD oryginały dokumentów.


Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Bezpłatne doradztwo w zakresie zasad wypełniania wniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura LGD „Ujście Baryczy” w biurze LGD (Góra, ul. Armii Polskiej 11 – 13, I piętro, pokój 11).


UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Doradztwo w zakresie opracowania wniosków wraz z załącznikami udzielane jest codziennie (w dni robocze) od godz. 8.00 do 12.00 po wcześniejszym umówieniu. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.


Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Formularze dokumentów do pobrania (znajdują się pod niniejszym ogłoszeniem):

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

Miejsce udostępniania dokumentów: 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularze wniosków o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” – www.ujsciebaryczy.pl  pod treścią niniejszego ogłoszenia oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl .

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Załącznik nr 2 – Lokalne kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Karta oceny wstępnej
Załącznik nr 4 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 5 – „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”
Załącznik nr 6 – Procedura wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
Załącznik nr 7 – Regulamin Pracy Rady
Załącznik nr 8 – Karta Doradztwa
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Beneficjenta o zgodzie na przekazywanie informacji

Załącznik nr 10 – Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 


WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW:

1. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełnione elektronicznie. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę „-”, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej.

2. Wnioskowaną kwotę pomocy należy podać w pełnych złotych (w zaokrągleniu w dół).

3. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

4. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej w części dotyczącej Trybu składania wniosków (pkt.6).

5. Przypominamy, że we wniosku w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. oferty cenowe, itp. W wierszu RAZEM należy podać sumę wszystkich dołączanych załączników.

6. Przypominamy, że w celu weryfikacji przez LGD spełnienia kryteriów wyboru Wnioskodawca powinien złożyć formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru” wraz z załączonymi do niego wszelkimi dokumentami, oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium np. oświadczenie, że Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym konkursu; dokumentacja techniczna, ekspertyzy, opinie potwierdzające innowacyjność bądź rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, itp.

7. W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz. 8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru, który upływa 28.05.2018r. o godz. 12.00. W sytuacji, gdy w ostatnim dniu naboru (28.05.2018) tuż przed godz. 12.00 stawi się w biurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 28.05.2018 po godzinie 12.00 zostaną uznane za niezłożone w terminie.

8. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie procedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tym fakcie, zgodnie z Procedurą wyboru  operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

9. Wnioski będą oceniane na podstawie:

1) Karty weryfikacji wstępnej (zgodności z LSR) – aby wniosek został poddany dalszej procedurze wszystkie kryteria, które dotyczą wniosku muszą być spełnione!
2) Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – aby wniosek uzyskał dofinansowanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów oraz zmieścić się w limicie dostępnych w danym naborze środków! W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej.
10.
Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w określonym terminie nie złoży wyjaśnień bądź dokumentów lub złożone wyjaśnienia, dokumenty są niewystarczające, a pewne okoliczności nadal budzą wątpliwości, LGD uzna je za nieudowodnione. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

11. Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, który może jednokrotnie zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie braków w termie 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. W związku z tym ważne jest jak najlepsze przygotowanie kompletnego wniosku i wszystkich załączników.

 Zał.1 - LSR4

zał.2 Lokalne kryteria wyboru4

Zał. 3 karta oceny wstępnej4

Zał.4 karta oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru4

Zał.5 Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru4

Zał. 6 Procedura wyboru operacji4

zał. 7 - regulamin Pracy Rady4

zał. 8 -karta doradztwa4

zał.9 Oświadczenie o zgodzie na przekazywanie4

zał.10 planowane wskaźniki w ramach naboru4

formularze wniosków4

protokół z posiedzenia Rady w dniu 14.06.2018_4

uchwała IX-1-2018-K Lista operacji zgodnych z LSR

uchwała IX-3-2018-K Lista operacji wybranych

REJESTR WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NABÓR 4-2018