Tutaj jesteś: LGD „UJŚCIE BARYCZY” » Władze » Zarząd » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Zarząd

 

SKŁAD ZARZĄDU
Jolanta Wrotkowska – Prezes Zarządu

Lilla Różańska – Wiceprezes Zarządu

Teresa Frączkiewicz – Skarbnik

Grzegorz Kordiak – Sekretarz

Tadeusz Otto – Członek ZarząduKOMPETENCJE ZARZĄDU:


Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia,

2. Opracowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia i jego wykonywanie,

3. Prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

4. Ustalanie wysokość składki członkowskiej,

5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

8. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

9. Powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych, badawczych i problemowych,

10. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju,

11. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),

12. Realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,

13. Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,

14. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Członków,

15. Tworzenie biura Stowarzyszenia oraz określanie struktury organizacyjnej biura i liczby etatów,

16. Opracowanie regulaminu Zarządu.

REGULAMIN ZARZĄDU:

UCHWAŁY ZARZĄDU:

 
 

Regulamin Zarządu »

Uchwały 2008 »

Uchwały 2009 »

Uchwały 2010 »

Uchwały 2011 »