Tutaj jesteś: LGD „UJŚCIE BARYCZY” » Nabycie członkostwa » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

NABYCIE CZŁONKOSTWA

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz otwarte jest na nowych członków.

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne spełniające poniższe warunki:

Osoba fizyczna może być członkiem stowarzyszenia jeżeli:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  • nie jest pozbawiona praw publicznych,

  • działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

  • posiada pisemną rekomendację (wskazanie) udzieloną przez działającego na obszarze działania Stowarzyszenia wójta (burmistrza), partnera społecznego lub gospodarczego oraz inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,

  • złoży deklarację członkowską,

Osoba prawna może być członkiem stowarzyszenia jeżeli:

  • działa na obszarze działania Stowarzyszenia,

  • prowadzi działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,

  • jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym, bądź społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia,

  • przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i złoży deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia oraz wskaże osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu,

  • złoży deklarację członkowską.


W celu nabycia członkowstwa należy złożyć deklarację członkowstwa w biurze stowarzyszenia.

 

DECYZJĘ O NABYCIIU CZŁONKOWSTWA PODEJMUJE ZARZĄD.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia uznając jego statut i udziela stowarzyszeniu pomocy finansowej lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.

 

Druki do pobrania:

deklaracja członkowska (osoba fizyczna)

deklaracja członkowska (osoba prawna)

 „LGD zapewnia swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom zarówno z obszaru LGD, jak i spoza niego.”