Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

4/2017

2017-03-28
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dn. 28.03.2017r. - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” działające na terenie gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Termin składania wniosków:
od 18 kwietnia 2017 do 05 maja 2017r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 05 maja 2017r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” – 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-13, I piętro, pokój 11.

 Forma wsparcia – refundacja

 Intensywność pomocy –  63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (wkład własny stanowiący publiczne środki krajowe 36,37%), 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów (organizacje pozarządowe)

 Limit środków w ramach naboru – 576 000,00 zł
(w przypadku jednostek sektora finansów publicznych na kwotę całkowitą alokacji środków 
w naborze składa się dofinansowanie 63,63 % oraz wkład własny beneficjenta w wysokości 36,37%)

 Zakres tematyczny naboru:

Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Ujścia Baryczy poprzez budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).


Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki z LSR:
Cel ogólny 1: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Ujścia Baryczy
Cel szczegółowy 1.3: Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru
Przedsięwzięcie: 1.3.2: Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Planowane wskaźniki do osiągnięcia:
Ilość nowoutworzonych szlaków/ścieżek turystycznych – 1 szt.
Ilość obiektów dostosowanych na potrzeby turystyki i rekreacji – 1 szt.

 Uprawnieni wnioskodawcy:
O pomoc mogą się ubiegać podmioty z obszaru LSR dla Ujścia Baryczy, spełniające wymagania zawarte §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późn. zmianami).

 Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze.
2. Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późn. zmianami).
3. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z LSR.
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR dla Ujścia Baryczy przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
5. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę 50 punktów – (max 90 punktów)  w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

 Wymagane dokumenty:

·         Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

·         Formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 05.05.2017 do godz. 12.00.

2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.

3. Należy przygotować sobie kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.

4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanej w Regulaminie Pracy Rady cytat: „Rozdział VII § 31. Pkt. 6a. W przypadku uzyskania przez  dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku do LGD.”

5. Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony elektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we właściwych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie bez tzw. „koszulek”.

6. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub podmiot, który wydał dokument lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii załączników przez pracownika LGD, należy do wniosku załączyć odpowiednie kopie i bezwzględnie okazać do wglądu pracownikowi LGD oryginały dokumentów.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Bezpłatne doradztwo w zakresie zasad wypełniania wniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura LGD „Ujście Baryczy” w biurze LGD (Góra, ul. Armii Polskiej 11- 13, I piętro, pokój 11).


UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Doradztwo w zakresie opracowania wniosków wraz z załącznikami udzielane jest codziennie (w dni robocze) od godz. 8.00 do 12.00 po wcześniejszym umówieniu. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Formularze dokumentów do pobrania:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
• Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z
• Generator Wniosku
2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r.
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
• Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) 
• Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
• Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) 
• Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) 
• Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) 
4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
• Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z 
5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 lutego 2017r. 
6) formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru” 

 Wykaz załączników do ogłoszenia:
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
Lokalne kryteria wyboru operacji
Karta oceny wstępnej
Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
„Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”
Procedura wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
Regulamin Pracy Rady
Karta Doradztwa

Miejsce udostępniania dokumentów: 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularze wniosków o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” – www.ujsciebaryczy.pl oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl.


WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW:

1. Zaleca się, aby wniosek o przyznanie pomocy został przygotowany przy pomocy Generatora wniosków o przyznanie pomocy dostępnego na stronie ARiMR. Jednakże zgodnie z dostępnym na stronie ARiMR komunikatem „Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania. Jednocześnie informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach ww. poddziałania udostępnionych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”

2. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełnione elektronicznie. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę „-”, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej.

3. Wnioskowaną kwotę pomocy należy podać w pełnych złotych (w zaokrągleniu w dół).

4. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

5. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej w części dotyczącej Trybu składania wniosków (pkt.6).

6. Przypominamy, że we wniosku w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru, oferty cenowe, itp. W wierszu RAZEM należy podać sumę wszystkich dołączanych załączników.

7.W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz. 8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru, który upływa 05.05.2017r. o godz. 12.00. W sytuacji, gdy w ostatnim dniu naboru (05.05.2017) tuż przed godz. 12.00 stawi się w biurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 05.05.2017 po godzinie 12.00 zostaną uznane za niezłożone w terminie.

9. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie procedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tym fakcie, zgodnie z Procedurą wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

10. Wnioski będą oceniane na podstawie:

1) Karty oceny wstępnej (zgodności z LSR) – aby wniosek został poddany dalszej procedurze wszystkie kryteria, które dotyczą wniosku muszą być spełnione!
2) Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – aby wniosek uzyskał dofinansowanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów oraz zmieścić się w limicie dostępnych w danym naborze środków! W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej.
11. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o uzupełnienie czy przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może więc spowodować odrzucenie wniosku lub nieprzyznanie punktów.
12. Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, który może jednokrotnie zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie braków w terminie 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. W związku z tym ważne jest jak najlepsze przygotowanie kompletnego wniosku i wszystkich załączników.
REJESTR WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NABÓR 4-2017
ODNIESIENIE DO LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU DUŻE_4
Wniosek o przyznanie pomocy_4
Zał.1 LSR CZERWIEC 2016_4
Zał.2 lokalne kryteria wyboru operacji_4
Zał.3 karta oceny wstępnej 02.2017_4
Zał.4 karta oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru_4
Zał.5 ODNIESIENIE DO LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU _4
Zał.6 Procedura wyboru i oceny operacji w ramach_4
Zał.7 Regulamin Pracy Rady LGD 02.2017_4
Zał.8 KARTA DORADZTWA_4
instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomo_4
instrukcja wypełnienia wniosku o płatność_4
link do generatora_4
umowa_w4_4
wniosek o płatność_4_1
zalacznik_1 do umowy przyznania pomocy_w4_4
zalacznik_2_do umowy wykaz działekw4_4
zalacznik_3_do umowy kary administracyjne-w4_4
zalacznik_3a_do umowyw4_4
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 29.05.2017
lista - wyniki naboru 4-2017
uchwała Rady IV-4-2017-K LISTA WYBRANYCH

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się