Dostęp do rozrywki online w dowolnym momencie - Ice Casino


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Prace nad nową strategią rozwoju - proces przygotowania LSR

OPIS PRZYGOTOWANIA LSR
Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowana przez społeczność lokalną, zgodnie z założeniami planu włączenia społeczności w terminie czerwiec - grudzień 2022. W jego ramach planuje się organizację spotkania inaugurującego dla przedstawicieli władz LGD oraz gmin członkowskich;  3 otwartych, bezpośrednich spotkań dla mieszkańców w każdej gminie członkowskiej LGD. Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, zebraniu informacji o oczekiwaniach społecznych, mocnych i słabych stronach obszaru, szansach i zagrożeniach, a także o celach do realizacji w ramach LSR, wymiernych celach końcowych. Następnie spośród uczestników spotkań i lokalnych liderów wyłoniona będzie 5-10 osobowa grupa robocza ds. przygotowania LSR, która będzie opracowywać poszczególne elementy składowe strategii spotykając się podczas spotkań fokusowych, zarówno w formie bezpośredniej, jak i z wykorzystaniem komunikacji na odległość (on-line). Grupa opracuje zagadnienia LSR związane w szczególności z głównymi cechami podejścia LEADER, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR. Równolegle przygotowana będzie anonimowa internetowa ankieta zbierająca informacje od mieszkańców/odwiedzających obszar na temat zagadnień istotnych do wdrożenia LSR, preferowanych działań na obszarze, celów i kierunków rozwoju obszaru itp. Wyniki ankiety będą na bieżąco służyły grupie roboczej do pracy nad strategią oraz przygotowania rekomendacji dla poszczególnych obszarów LSR. Po przygotowaniu przez grupę roboczą odpowiednich zagadnień - zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w postaci spotkań w ramach punktów konsultacyjnych w każdej z gmin członkowskich oraz punktu konsultacyjnego w biurze LGD. Planuje się również spotkania konsultacyjne z wyodrębnionymi grupami interesów (ilość zależna od wyodrębnionych grup - min. 3 spotkania), w tym z przedstawicielami grup defaworyzowanych. Na stronie internetowej stowarzyszenia zostanie również udostępniony elektroniczny formularz zgłaszania uwag. Po przygotowaniu projektu strategii uwzględniającego wyniki dotychczasowych prac i konsultacji społecznych, planuje się otwarte spotkanie dla mieszkańców - forum lokalne, na którym społeczność lokalna będzie zapoznana z projektem strategii i będzie miała możliwość zgłoszenia ostatecznych uwag do LSR. Po ich rozpatrzeniu przez grupę roboczą i Zarząd LGD LSR zostanie przedstawiona Walnemu Zebraniu Członków LGD do zatwierdzenia. Zarówno plan włączenia społeczności lokalnej, jak i informacje o terminach i szczegółach poszczególnych spotkań/konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia. Jednocześnie na bieżąco informacje o procesie przygotowania strategii (kolejnych etapach) będą zamieszczane na stronach internetowych gmin członkowskich oraz funpage'u LGD na portalu społecznościowym. 
Proces tworzenia LSR współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 " Wsparcie przygotowawcze". Informacja o otrzymanej pomocy z EFRROW będzie rozpowszechniana zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podczas całego procesu tworzenia strategii.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się