Tutaj jesteś: PROW 2014 – 2020 » Nabory » 1-2018 » Piątek, 22 marzec Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

1-2018

                    

„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018 z dn. 20.04.2018r.

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
działające na terenie gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termin składania wniosków:
od 14 maja 2018 do 28 maja 2018r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 28 maja 2018r. do godziny 12.00.

 

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia LGD „Ujście Baryczy” – 56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-13, I piętro, pokój 11.

 

Forma wsparcia – premia w wysokości 100 000,00 zł, ryczałt wypłacany w dwóch transzach: 80% po podpisaniu umowy, 20% po zrealizowaniu operacji

 

Intensywność pomocy – 100%

 

Limit środków w ramach naboru – 900 000,00 zł

 

Zakres tematyczny naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej

(w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn. zm.).

 

Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki z LSR:

Cel ogólny 2: Zmniejszenie emigracji zarobkowej mieszkańców Ujścia Baryczy

Cel szczegółowy 2.1:Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy na obszarze Ujścia Baryczy

Przedsięwzięcie: 2.1.1: Przedsiębiorczość w Ujściu Baryczy

Planowany wskaźnik do osiągnięcia: liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 9 szt.

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR dla Ujścia Baryczy, spełniające wymagania zawarte w §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późniejszymi zmianami).

 

 

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.

2. Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570; z późniejszymi zmianami).

3. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z LSR.

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia LSR dla Ujścia Baryczy przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę 50 punktów – (max 90 pkt)  w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Wymagane dokumenty:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników

 • Formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

   

  Lokalne kryteria wyboru:

   

Lp.

Kryterium

Punktacja

Opis kryterium

1.

Wnioskodawca  jest osobą w trudnej sytuacji na rynku pracy - pochodzi z grupy defaworyzowanej: młodzież wkraczająca na rynek pracy (do ukończenia 25 roku życia), kobiety mieszkające na wsi pozostające bez pracy, kobiety powracające na rynek pracy, bezrobotni lub pozostający bez pracy min. 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, osoby w wieku 50+ pozostające bez pracy, osoby niepełnosprawne

Tak – 20 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium preferuje wnioskodawców reprezentujących grupy defaworyzowane na rynku pracy, szczególnie narażone na jej utratę lub brak możliwości pozyskania nowej

Badane na podstawie informacji/oświadczenia podmiotu ubiegającego się
o pomoc

2.

Uruchamiana działalność jest dla wnioskodawcy:

1. pierwszą,
2. kolejną, ale w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej

1 – 10 pkt.

2  – 0 pkt.

 

Kryterium preferuje osoby wkraczające na rynek pracy, zakładające pierwszą działalność.

3.

Uruchamiana działalność spełnia warunki innowacyjności zgodnie z definicją LGD

 

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium preferuje operacje wprowadzające elementy innowacyjne zgodnie z definicją LDG. Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru".

4.

Uruchamiana działalność wprowadza rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, co ma odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (koszt bezpośrednio związany z wprowadzeniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu został uwzględniony w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji)

Tak, udział procentowy kosztu w kosztach całości inwestycji: przekracza 10% – 10 pkt.
mieści się w przedziale 5% – 10% –  5 pkt.
mieści się  w przedziale 2% – 5% – 2 pkt.
poniżej 2% –  0 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium preferuje operacje wprowadzające rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, zgodnie z katalogiem wyznaczonym przez LGD w treści LSR (w procedurach wyboru operacji). Ocena na podstawie informacji w załączniku pn "Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru". Premiuje się operacje o wyższych nakładach na rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i/lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

5.

Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 6 m-cy przed złożeniem wniosku i uczestniczy aktywnie w życiu stowarzyszenia w szczególności poprzez udział w walnych zebraniach członków, w wydarzeniach realizowanych przez LGD (szkolenia, kursy, warsztaty, wydarzenia edukacyjno – promocyjne), potwierdzone co najmniej 2 podpisami na liście obecności z ww. zadań

Jest członkiem
i uczestniczy – 10 pkt.

Nie jest członkiem
i uczestniczy – 5 pkt.

Jest członkiem i nie uczestniczy – 3 pkt.

Nie jest członkiem
i nie uczestniczy – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców będących aktywnymi członkami LGD zaangażowanymi w działalność stowarzyszenia. Oceniane na podstawie list obecności oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku pn. „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

6.

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez LGD z zakresu przedsiębiorczości i/lub korzystał z bezpłatnego bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD polegającego na pracy z wnioskiem (konsultacja pełnej dokumentacji planowanej do złożenia w ramach naboru – wniosku wraz z załącznikami).

Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu i co najmniej raz korzystał z doradztwa – 10 pkt.

Tak, uczestniczył w co najmniej jednym szkoleniu lub co najmniej raz korzystał z doradztwa – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez LGD
w zakresie przedsiębiorczości oraz korzystających
z  bezpośredniego doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Oceniane na podstawie list obecności na szkoleniach i rejestru doradztwa oraz informacji zawartej przez wnioskodawcę na wymaganym załączniku
pn.
„Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”

7.

Wnioskodawca zobowiązuje się w okresie trwałości projektu do rozpropagowania informacji o źródle finansowania operacji, w szczególności do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji w miejscu ogólnie dostępnym w przedsiębiorstwie.

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy w sposób jasny będą informować społeczeństwo o  źródłach finansowania operacji.

Badane na podstawie oświadczenia/deklaracji podmiotu ubiegającego się o pomoc.

8.

Uruchamiana działalność wynika ze zdefiniowanych potrzeb środowiskowych (wynikających z analizy SWOT obszaru)

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium odzwierciedla wyniki analizy SWOT dla obszaru i premiuje działalność
z zakresu: turystyki i rekreacji, promocji regionu, produktu lokalnego, działalności prozdrowotnej.

Oceniane na podstawie kodu PKD uruchamianej działalności.

 

Tryb składania wniosków:

 

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 28.05.2018 do godz. 12.00.

2. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej na płycie CD (wraz z załącznikami, które posiada wnioskodawca w wersji elektronicznej), podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.

3. Należy przygotować sobie kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.

4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znacznie w sytuacji opisanej w Regulaminie Pracy Rady cytat: „Rozdział VII § 31. Pkt. 6a. W przypadku uzyskania przez  dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku do LGD.”

5. Wniosek w wersji papierowej powinien być wypełniony elektronicznie oraz wydrukowany, podpisany we właściwych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie bez tzw. „koszulek”.

6. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub podmiot, który wydał dokument lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii załączników przez pracownika LGD, należy do wniosku załączyć odpowiednie kopie i bezwzględnie okazać do wglądu pracownikowi LGD oryginały dokumentów.


Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Bezpłatne doradztwo w zakresie zasad wypełniania wniosków wraz z załącznikami prowadzone jest przez pracowników Biura LGD „Ujście Baryczy” w biurze LGD (Góra, ul. Armii Polskiej 11 – 13, I piętro, pokój 11).


UWAGA! Doradztwo jest premiowane punktami podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Doradztwo w zakresie opracowania wniosków wraz z załącznikami udzielane jest codziennie (w dni robocze) od godz. 8.00 do 12.00 po wcześniejszym umówieniu. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.


Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

Formularze dokumentów do pobrania (znajdują się pod niniejszym ogłoszeniem):

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)

 2. Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) 
 • Biznesplan (.docx)
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)

 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu –

 

 

Miejsce udostępniania dokumentów: 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularze wniosków o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” – www.ujsciebaryczy.pl  pod treścią niniejszego ogłoszenia oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl .

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Załącznik nr 2 – Lokalne kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 – Karta oceny wstępnej
Załącznik nr 4 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 5 – „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru”
Załącznik nr 6 – Procedura wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
Załącznik nr 7 – Regulamin Pracy Rady
Załącznik nr 8 – Karta Doradztwa
Załącznik nr 9 – Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną

Załącznik nr 10 – Oświadczenie Beneficjenta o zgodzie na przekazywanie informacji

Załącznik nr 11 – Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 


WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW:

1. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełnione elektronicznie. W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – należy wstawić kreskę „-”, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji podano inaczej.

2. W rubryce dotyczącej wnioskowanej kwoty pomocy należy podać 100 000 zł.

3. Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

4. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej bądź przygotowane kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej w części dotyczącej Trybu składania wniosków (pkt.6).

5. Przypominamy, że we wniosku w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. oferty cenowe, itp. W wierszu RAZEM należy podać sumę wszystkich dołączanych załączników.

6. Przypominamy, że w celu weryfikacji przez LGD spełnienia kryteriów wyboru Wnioskodawca powinien złożyć formularz „Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru” wraz z załączonymi do niego wszelkimi dokumentami, oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium np. oświadczenie, że Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym konkursu; załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru w zakresie przynależności wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej - zaświadczenie z PUP, oświadczenie o statusie wnioskodawcy na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność; dokumentacja techniczna, ekspertyzy, opinie potwierdzające innowacyjność bądź rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, itp.

7. W związku z tym, że wnioski są przyjmowane w godz. 8.00-15.00, a przyjęcie dokumentów jednego wnioskodawcy zajmuje nawet do kilkudziesięciu minut, zalecamy nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru, który upływa 28.05.2018r. o godz. 12.00. W sytuacji, gdy w ostatnim dniu naboru (28.05.2018) tuż przed godz. 12.00 stawi się w biurze kilku beneficjentów - otrzymają oni od pracowników biura tzw. „numerki”, które wyznaczą kolejkę do składania wniosków. Wnioski przyniesione w dniu 28.05.2018 po godzinie 12.00 zostaną uznane za niezłożone w terminie.

8. Wnioskodawca może wycofać wniosek na każdym etapie procedowania. Podstawą wycofania wniosku jest pisemne zawiadomienie LGD o tym fakcie, zgodnie z Procedurą wyboru  operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

9. Wnioski będą oceniane na podstawie:

1) Karty weryfikacji wstępnej (zgodności z LSR) – aby wniosek został poddany dalszej procedurze wszystkie kryteria, które dotyczą wniosku muszą być spełnione!
2) Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – aby wniosek uzyskał dofinansowanie musi osiągnąć minimalną liczbę punktów oraz zmieścić się w limicie dostępnych w danym naborze środków! W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej.
10.
Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w określonym terminie nie złoży wyjaśnień bądź dokumentów lub złożone wyjaśnienia, dokumenty są niewystarczające, a pewne okoliczności nadal budzą wątpliwości, LGD uzna je za nieudowodnione. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

11. Wnioski wybrane przez LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, który może jednokrotnie zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie braków w termie 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. W związku z tym ważne jest jak najlepsze przygotowanie kompletnego wniosku i wszystkich załączników.Zał.1-LSR

zał.2 lokalne kryteria wyboru

Zał. 3 karta oceny wstępnej

Zał.4 karta oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru_1

Zał.5 Odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru pr

Zał. 6 Procedura wyboru operacji

zał. 7 - regulamin Pracy Rady

zał. 8 -karta doradztwa

Zał. 9 oświadczenie o danych osobowych

zał.10 Oświadczenie o zgodzie na przekazywanie inf

zał. 11 planowane wskaźniki

FORMULARZE WNIOSKÓW

protokół z posiedzenia Rady w dniu 07.06.2018

protokół z posiedzenia Rady w dniu 14.06.2018

uchwała VI-1-2018-K Lista operacji zgodnych z LSR

uchwała VI-10-2018-K Lista operacji wybranych

uchwała VI-11-2018-K Lista operacji niewybranych

REJESTR WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NABÓR 1-2018

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 05.07.2018