Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Nabycie członkostwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”” Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz otwarte jest na nowych członków.

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne spełniające poniższe warunki.

Osoba fizyczna może być członkiem stowarzyszenia jeżeli:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pozbawiona praw publicznych,
  • działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  • posiada pisemną rekomendację (wskazanie) udzieloną przez działającego na obszarze działania Stowarzyszenia wójta (burmistrza), partnera społecznego lub gospodarczego oraz inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,
  • złoży deklarację członkowską,
Osoba prawna może być członkiem stowarzyszenia jeżeli:
  • działa na obszarze działania Stowarzyszenia,
  • prowadzi działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
  • jest jednostką samorządu terytorialnego lub partnerem gospodarczym, bądź społecznym, w tym organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia,
  • przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i złoży deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia oraz wskaże osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu,
  • złoży deklarację członkowską.
W celu nabycia członkostwa należy złożyć deklarację członkostwa w biurze stowarzyszenia.

DECYZJĘ O NABYCIU CZŁONKOSTWA PODEJMUJE ZARZĄD.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia uznając jego statut i udziela stowarzyszeniu pomocy finansowej lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.

„LGD zapewnia swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom zarówno z obszaru LGD, jak i spoza niego.”


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się