Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.

Ogłoszenia i zamówienia


 
 
1
 
2
   ...  
5
 
 
2023-01-11

 

Góra, dnia 11.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza doskładania ofert cenowych na realizację poniższegozamówienia:

Dostarczenie następującego asortymentu produktów reklamowych zlogotypami zamawiającego zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020:

  1. Odzież reklamowa

Lp

Nazwa

Ilość

Rozmiar damski

specyfikacja

1

Kurtka typu softshell

2

xl

Wodoodporna, wiatroodporna, oddychająca, z kapturem, kolor – niebieski (odcienie), granatowy, czerwony, wysokiej jakości, krój damski

2

Bluza polar

2

xl

Szybkoschnący, gramatura pow 200 g, rozpinany, kieszenie, kaptur, kolor – niebieski (odcienie), granatowy, czerwony, wysokiej jakości, krój damski

3

Koszulka z krótkim rękawem

2

xl

Tkanina funkcyjna, szybkoschnąca, elastyczna, dopuszczalny krój typu ‘POLO”  lub klasyczny T-shirt, kolor – niebieski (odcienie), granatowy, czerwony, biały, wysokiej jakości, krój damski

4

Koszulka z długim rękawem

2

xl

Tkanina funkcyjna, szybkoschnąca, elastyczna, dopuszczalny krój typu ‘POLO”  lub klasyczny T-shirt, kolor – niebieski (odcienie), granatowy, czerwony, biały, wysokiej jakości, krój damski

5

Kamizelka bezrękawnik

2

xl

Pikowana, rozpinana, kolor – niebieski (odcienie), granatowy, czerwony, wysokiej jakości, krój damski

               

Powyborze oferenta, rozmiary zostaną zaktualizowane w oparciu o tabelę rozmiarówproducenta.

 

 

 

  1. Gadżety reklamowe

    

Lp

Nazwa

Ilość

Rozmiar

Specyfikacja – kolorystyka – odcienie niebieskiego, czerwieni, pomarańczowe, odblaskowe

1

Kominy na szyję

70/100 szt

uniwersalny

Wielobarwne, szybkoschnące, delikatne, ciągliwe

2

Torby zakupowe materiałowe

70/100 szt

Min 40,00 cm x 30,00 cm

gramatura min. 160 g/m3

3

Ręczniki z etui

70/100 szt

Min 35,00 cm x 80,00 cm

Sportowy, szybkoschnący, etui z siatki

4

Worki sportowe

70/100 szt

Min. 50,00 cm x 30,00 cm

Wodoodporne, z elementem odblaskowym,

 

 

Warunki realizacji zamówienia:

·        Dopuszcza się składanie ofert obejmujących produktyz pkt. 1 i/lub 2 w całości.

·        Nie dopuszcza się wyboru ofert na pojedynczeelementy zamówienia

·        Do obowiązków zamawiającego należy oznakowanieproduktów zgodnie z Księgą wizualizacji PROW 2014-2020 po zatwierdzeniu przezzamawiającego

·        Zamówienie należy dostarczyć na adres zamawiającego:56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 11-13

·        O wyborze oferty decydują: cena 80%, estetykaproduktu 20%

 

 

Naoferty oczekujemy w terminie do dnia 19stycznie 2023r. do godz. 12:00

Osoba dokontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/30700 30

Termin realizacji usługi: 20 luty 2023r.

Warunki płatności – przelew, termin 14 dni od dniaotrzymania faktury/rachunku

Ofertyprosimy na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl, LGD „Ujście Baryczy”, ul. Armii Polskiej 11-13,56-200 Góra

Doniniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówieńpublicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podaniaprzyczyny

2023-01-11

Góra, dnia 11.01.2023r.
ZAPYTANIE OFERTOWE - WARSZTATY

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację poniższego zamówienia: 
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pn.: 
1. Zagospodarowanie wody deszczowej -  dla 30 osób
2. Wykorzystanie kompostu w gospodarstwie domowym - dla 30 osób. 
Warunki realizacji zamówienia:
Warsztaty obejmują : po 1 spotkaniu 5 - godzinnym z każdego asortymentu warsztatów,  przeprowadzone w miesiącach  luty-marzec  2023 r., w dniach i godzinach ustalonych z wykonawcą. 
Zamawiający zapewni lokal przystosowany do przeprowadzenia warsztatów oraz catering dla uczestników.
Zamawiający zapewnia nabór uczestników.  
Wykonawca opracuje całościowo ulotkę informacyjną na podane tematy w formacie A4, do akceptacji zamawiającego (treść, skład, szata graficzna) – wydruk po stronie zamawiającego
Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną (prezentacja, film) o tematyce warsztatów, popartą przykładami z realizacji podobnych zadań
Warunki uczestnictwa w zamówieniu:
1. Zamawiający musi wykazać się doświadczeniem w przeprowadzeniu tego typu zajęć poprzez załączenie wykazu przeprowadzonych warsztatów o podobnej tematyce, min 3 szt.
2. Zamawiający musi  dostarczyć referencje od osób, na rzecz których wykonywano zlecenia o podanej tematyce.
3. Prelegenci musza wykazać się wykształceniem wyższym kierunkowym, odpowiednim do tematu zamówienia i doświadczeniem zawodowym w podanej dziedzinie.
4. Oferty należy  składać łącznie na oba tematy

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 19 stycznia 2023r. do godz. 12:00
Osoba do kontaktu: Jolanta Wrotkowska – Kierownik Biura LGD, tel. 536 408 818, 65/30 700 30
Termin realizacji usługi: luty – marzec 2023
Warunki płatności – przelew, termin 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku
Oferty prosimy na adres: ujscie.baryczy@gora.com.pl , LGD „Ujście Baryczy”, ul. Armii Polskiej 11-13,56-200 Góra
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2023-01-10

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Nazwa i adres Zamawiającego

Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Armii Polskiej 11-13
56-200 Góra
NIP 5010059411,                Tel: 65 30 700 30, 536 408 818

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Aktualna mapa regionu Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” wraz z opisem atrakcji turystycznych na temat obszaru objętego LSR 
- Nakład 2000 szt., format B1, Skala 1:50 000 – 1:55 000 (dostosowane do formatu mapy), 
papier offsetowy g-print 100g, druk dwustronny kolorowy, mapa składana w harmonijkę.  


Zakres informacji wymagany na podkładzie kartograficznym; 
- siatka południków i równoleżników z numeracją na spadach mapy,
- nazwy miejscowości, nazwy geograficzne, 
- rzeki, stawy, jeziora, strumienie, potoki, rowy, 
- obszary ekologiczne ,
- źródła, baseny kąpielowe, kąpieliska
- lasy 
- zaznaczenie terenów cmentarzy, 
- granice powiatów, 
- granice gmin, 
- drogi krajowe z numerami,
- drogi wojewódzkie z numerami,
- drogi lokalne,
- drogi gruntowe, leśne, polne, ścieżki
- linie kolejowe czynne, nieczynne, tory rozebrane, stacje PKP
- granice obszarów chronionych
- szlaki turystyczne piesze, rowerowe, kajakowe, ścieżki edukacyjne, 
- ścieżki i punkty dydaktyczne,
- hotele, pensjonaty, agroturystyka,
- restauracje, bary, kawiarnie, 
- urzędy miast i gmin, 
- policja, szpitale i inne placówki służby zdrowia,
- kościoły, kościoły zabytkowe, kaplice,
- kapliczki, krzyże kamienne,
- wieże, ruiny,
- inne zabytki architektury, 
- punkty widokowe, miejsca odpoczynku, 
- łowiska, ośrodki jeździeckie, strzelnice sportowe,
- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, parki zabytkowe,
- charakterystyczne drzewa, aleje drzew,

Zakres informacji wymagany na spodniej części mapy:
- opis atrakcji turystycznych, historycznych i przyrodniczych regionu  wraz ze zdjęciami, opis szlaków rowerowych, kajakowych i innych istniejących na obszarze LGD – zgodnie z dostarczonym przez LGD materiałem.

Mapa wykonana zgodnie z księgą wizualizacji PROW oraz wytycznymi LGD „Ujście Baryczy”.
Podkład kartograficzny z pełną treścią mapy zapewnia wykonawca.

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia oraz termin wykonania zadania:
Warunki płatności: przelew – z terminem płatności 21 dni 
Koszt obejmuje skład, opracowanie graficzne części tekstowo fotograficznej, przygotowanie 
do druku, wydruk mapy oraz przesyłkę, udostępnienie materiału topograficznego, prezentacja wskazanych na mapie atrakcji turystycznych, szlaków turystycznych oraz zamieszczenie map tras biegowych, rowerowych, pieszych, dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: 20.02.2023 r. 
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień (prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia),
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) okażą się referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte i sumienne wykonanie zadania, od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których wykonywali zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat oraz przedstawią min. 3 mapy o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty.
5) Dostarczą wydruk mapy, do której posiadają prawa autorskie, z terenu LGD Ujście Baryczy w formacie min A4 zawierający wymagane treści.
6) Dołączą plik JPG z mapą obszaru LGD w jakości zgodnej ze specyfikacją zamówienia


Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2),
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona
2) referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat
3) min. 3 mapy o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny składanej oferty

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.

V. Sposób obliczenia ceny. 
1. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie. 

VI. Kryteria oceny ofert. 
a. Cena – max 70 pkt

Liczba pkt= (najniższa cena z oferty/cena badanej oferty ) * 70 pkt

b. Doświadczenie Wykonawcy – max 30 pkt
4- 5 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze – 5 pkt
4- 5 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze i min 1 referencje dodatkowe – 10 pkt
pow. 6 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze – 15 pkt
pow. 6 zrealizowanych zadań o podobnym charakterze  i min 1  referencje dodatkowych – 20 pkt
dotychczasowa pozytywna współpraca z LGD Ujście Baryczy -  10 pkt

W celu udokumentowania doświadczenia należy dostarczyć referencje lub dokumenty równoważne.

VII. Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4, (załącznik nr 2)
3) próbny wydruk mapy obszaru działania Stowarzyszenia w skali 1:50 000 z pełną treścią kartograficzną oraz oświadczeniem o prawach autorskich
4) referencje od co najmniej 3 podmiotów, na rzecz których oferent wykonywał zlecenie o podobnym charakterze w ciągu poprzednich 2 lat
5) min. 3 mapy o podobnym charakterze i parametrach technicznych, zbliżonych cenowo do ceny     składanej oferty

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana). 
OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.
VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, 
ul. Armii Polskiej 11 – 13, pokój 11) w terminie do dnia 18 stycznia 2023 roku do godz. 14.00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Oferta na wykonanie mapy LGD Ujście Baryczy. Nie otwierać przed godz. 14.00, dnia 18.01.2023r.           Za dostarczenia oferty odpowiada oferent.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2023 o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego.

2021-12-07

ZAPYTANIE OFERTOWE
KALENDARZ ŚCIENNY NA ROK 2022

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
1. Zamawiający. 
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Armii Polskiej 11-13/200, 56-200 Góra
tel. 65 30 700 30,  536 408 818
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest:
Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  
tel. 65 30 700 30,  536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.
2. Przedmiot  zamówienia: KALENDARZ ŚCIENNY  na rok 2022 - 200 szt.

Format:          A2 lub zbliżony ( odstępstwo do 5%)
Objętość:       12 kartek + okładka
Środek:          kreda półmat 200 g/m2, druk 4+0,
Okładka:        kreda półmat 200 g/m2, druk 4+0,
Oprawa:         spirala z zawieszką,
Full kolor, lakier wybiórczy
wersja językowa: język polski
nakład 200 sztuk

2020-02-28
Protokół z wyboru ofert - komputer stacjonarny z oprogramowaniem
2020-01-30
ZAPYTANIE OFERTOWE:
KOMPUTER STACJONARNY Z OPROGRAMOWANIEM

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
1. Zamawiający. 
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Armii Polskiej 11-13/200, 56-200 Góra
tel. 0 65 30 700 30,  536 408 818
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest:
Jolanta Wrotkowska, Prezes Zarządu  
tel. 65 30 700 30,  536 408 818, e-mail: ujscie.baryczy@gora.com.pl.

 
 
1
 
2
   ...  
5
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wspieranie włączenia społecznego na obszarze LGD do 2020 (2023) roku.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się